Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar

Om du har bokfört tillgångar som ligger på:

  • Kontogrupp 10 - Immateriella anläggningstillgångar
  • Kontogrupp 11 - Byggnader och mark
  • Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier

har du tillgångar som påverkar ditt bokslutsarbete.

Vad har detta med årsredovisningen att göra?

En viktig del i årsredovisningen är de noter som ger extra information kring företagets tillgångar. Dessa noter utgår från balansräkningen och ska ge en förklaring till saldot på vissa tillgångskonton i balansräkningen.

I årsredovisningen behöver man även upplysa om vilka principer man använt sig av avseende redovisning, värdering och omräkning av tillgångarna.

Varför ska man göra detta?

Tillgångar som finns bokförda i verksamheten ska på ett så korrekt sätt som möjligt spegla dess ekonomiska värde. För att säkerställa detta behöver man ta ställning till om man ska göra avskrivningar, nedskrivningar eller uppskrivningar.

Avskrivning innebär att man gradvis sänker värdet på en tillgång under den tid man använder den. För till exempel maskiner så är det oftast en livslängd på maskinen som ligger till grund för hur den minskar i värde från år till år. En vanlig avskrivningstid för denna typ av tillgång är 5 år, vilket i det enklaste fallet betyder att man minskar värdet med 20% per år under 5 år.

Om en tillgång värderas till ett annat värde än det bokförda så bör man i vissa situationer korrigera för detta och göra nedskrivning eller uppskrivning. Notera dock att reglerna för hur olika tillgångar får värderas skiljer sig mellan K2 och K3. T.ex. får man inte skriva upp något annat än byggnader och mark om man använder K2-regelverket, och då högst till taxeringsvärdet.

Vad behöver man göra själv i samband med bokslutet?

Att få det rätt med avskrivningar och nedskrivningar hör till de krångligare delarna av bokslutsarbetet. Väljer man att göra detta själv och inte har:

  • erfarenhet sedan tidigare
  • bra program eller tjänst till stöd

är vår rekommendation att avsätta tid till att sätta sig in i regelverket. Det finns både böcker, webbsidor och kurser som tar upp detta. Vi kan tyvärr inte rekommendera något specifikt utan det beror mycket på dina behov.

Ett annat sätt är att använda sig av professionell hjälp för denna del av bokslutet.

I korthet så behöver man gå igenom alla sina tillgångskonton och se till att de uppfyller kraven om att vara korrekt värderade.

Vad gör årsredovisning online åt dig?

Givet att bokföringen är rätt och bokslutsarbetet klart så visas aktuella noter och fylls på med rätt information. Tjänsten ser även till att de ställs upp och presenteras på korrekt sätt enligt gällande regelverk.

Tjänsten visar de principer, med förslag enligt standard, som behöver specificeras för de olika tillgångarna, exempelvis vilken avskrivningstid som används.