Balansräkning eller balansrapport?

För ett aktiebolag är syftet med en balansrapport eller en balansräkning att få en överblick över företagets finansiella ställning. I båda fallen är den uppdelad i två sidor: den första har rubriken "tillgångar" och den andra brukar kallas "eget kapital och skulder". När man pratar om balans i en balansräkning så handlar det om att dessa sidor ska vara lika stora.

Balansrapport

Om man vill titta på företagets finansiella ställning innan bokslutet är färdigt kan man ta ut en balansrapport ur bokföringsprogrammet. I en balansrapport listas aktuella saldon per balanskonto, grupperat på tillgångar, eget kapital och skulder. Längst ner finns en rad för "beräknat resultat" vilket är summa tillgångar minus summa eget kapital och skulder. Vissa bokföringsprogram visar kreditsaldon på skuldkonton med minustecken i balansrapporten. Då blir beräknat resultat helt enkelt slutsumman av de ovanstående posterna.

Exempel på balansrapport

Här är exempel på en balansrapport för ett aktiebolag som har köpt en vara för 12 500 kr inklusive moms under året.

Balansrapport
Ingående balans Period Utgående balans
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1910 Kassa 50 000 -12 500 37 500
Summa kassa och bank 50 000 -12 500 37 500
Summa omsättningstillgångar 50 000 -12 500 37 500
Summa tillgångar 50 000 -12 500 37 500
Eget kapital och skulder
Eget kapital
2081 Aktiekapital -50 000 0 -50 000
Summa eget kapital -50 000 0 -50 000
Kortfristiga skulder
2641 Ingående moms 0 2 500 2 500
Summa kortfristiga fordringar 0 2 500 2 500
Summa eget kapital och skulder -50 000 2 500 -47 500
Beräknat resultat 0 -10 000 -10 000

Balansräkning

I samband med bokslut och årsredovisning fastställs en balansräkning. I grova drag liknar det en balansrapport, men några saker skiljer:

  1. I balansräkningen slås saldon på besläktade konton ihop. Om man t.ex. har saldon både på konto 1910 ("Kassa") och konto 1930 ("Företagskonto") i sin balansrapport så summeras detta ihop till posten "Kassa och bank" i balansräkningen.
  2. I en balansräkning visas kreditsaldon på skuldsidan utan minustecken.
  3. Det finns ingen rad för beräknat resultat.
  4. Periodiseringar och andra bokslutsjusteringar kan också göra att balansräkningen skiljer sig något från balansrapporten.

Sammanfattningsvis kan man säga att balansräkningen används för extern kommunikation medan balansrapporten mer används för intern avstämning och uppföljning.

Exempel på balansräkning

Nedanstående exempel är en balansräkning utifrån samma underliggande saldon som i balansrapportsexemplet ovan. Notera att posten aktiekapital här visas utan minustecken och att debetsaldot på konto 2641 flyttats över till tillgångssidan (eftersom det egentligen är en fordring).

Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar2 500
Summa kortfristiga fordringar2 500
Kassa och bank37 500
Summa omsättningstillgångar40 000
Summa tillgångar40 000
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital50 000
Årets resultat-10 000
Summa eget kapital40 000
Summa eget kapital och skulder40 000

Balans

I samband med bokslutet "nollställs" resultaträkningen och resultatet flyttas över till skuldsidan i balansräkningen. När man gjort det ska balansräkningen balansera, vilket betyder att summa tillgångar måste vara lika med summa eget kapital och skulder. Om man bokför korrekt med debet och kredit kommer balansräkningen automatiskt att vara i balans när man bokfört årets resultat. Men ibland, om man t.ex. avslutar ett räkenskapsår på ett felaktigt sätt, kan det uppstå en obalans. Då behöver man hitta felet i sin bokföring och rätta det.

Balans i en balansrapport?

I en balansrapport syns en eventuell obalans genom att beräknat resultat i balansrapporten inte är lika med årets resultat i resultatrapporten per samma datum. Meningen är att de ska vara lika.

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Liknande artiklar

Lämna in K10 eller inte?
När måste man lämna in årsredovisning och inkomstdeklaration?
Utdelning i ditt aktiebolag
Ska man välja K2 eller K3 för sitt aktiebolag?
Förbrukat aktiekapital
Skjuta till kapital i ditt aktiebolag

Alla artiklar