Bokföring av slutlig skatt

Den slutliga skatten, d.v.s. hur mycket ett företag till slut ska betala i skatt för ett visst räkenskapsår, bestäms av Skatteverket, med utgångspunkt i den inlämnade deklarationen. Innan dess har man dock gjort en egen beräkning av skatten, och bokfört som skatteskuld, i samband med bokslutet. Dessutom har man normalt bokfört debiterad preliminärskatt (som ibland kallas debiterad F-skatt) löpande under räkenskapsåret. Efter bokslutet lämnar man in sin deklaration till Skatteverket, och till slut lämnar Skatteverket besked om slutlig skatt. I samband med detta regleras också skillnaden mellan den preliminära skatten och den slutliga mot skattekontot.

Debiterad preliminärskatt

Ett företag ska löpande under året betala in preliminär skatt till Skatteverket. Detta kallas debiterad preliminärskatt. Den preliminära skatten ska så nära som möjligt motsvara vad den slutliga skatten kommer att bli. Företaget lämnar underlag till Skatteverket om hur stort resultatet förväntas bli (när företaget registreras eller i en preliminär deklaration), och utifrån detta beslutar Skatteverket hur mycket preliminärskatt som ska betalas varje månad. Det beslutade beloppet kommer att dras från företagets skattekonto varje månad (oftast runt den 12:e i månaden). Det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot.

När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld, på konto 2518 (vissa använder gruppkontot 2510 istället, men vi rekommenderar 2518 så att preliminärskatten hålls separat). Motkonto är 1630.

En detalj som kan vara lite förvirrande är att den debiterade preliminärskatten betalas i efterskott. Skatten som avser januari dras från skattekontot i februari. Detta gör att preliminärskatten för räkenskapsårets sista månad dras först under nästa räkenskapsår. Mer om detta lite längre ner.

Exempel

Skatteverket har beslutat att Exempelbolaget AB ska betala 1 166 kr i debiterad preliminärskatt varje månad. I mars dras beloppet från skattekontot den 12:e. Företaget betalar in skatten till skattekontot den 1:a.

Kontering
2022-03-01: Inbetalning till skattekonto
Konto Beskrivning Debet Kredit
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto1 166
1630Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)1 166
Kontering
2022-03-12: Dragning av debiterad preliminärskatt
Konto Beskrivning Debet Kredit
1630Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)1 166
2518Betald F-skatt1 166

Bokslut och skatteberäkning

När räkenskapsåret är slut gör man bokslut, och som del av det arbetet räknar man ut hur mycket skatt företaget faktiskt ska betala. Denna skatt bokförs som en kostnad i resultaträkningen, på konto 8910. Samtidigt bokas en skatteskuld på konto 2512 (även här förekommer det att man använder gruppkontot 2510, men vi rekommenderar att hålla isär de olika delarna och använda 2512). Du kan även läsa mer i våra andra artiklar:

Notera att det som bokförs är hela skattebeloppet. I det här läget tar man inte hänsyn till den preliminära skatten. Dock är det bra att hålla koll på om den beräknade skatten är större än den preliminära skatten. I det fallet bör man göra en s.k. fyllnadsinbetalning för att undvika att betala kostnadsränta på det underskott som annars uppstår på skattekontot. Läs mer om detta längre ner.

Exempel

Vid bokslutet 2022-12-31 beräknades skatten till 14 965 kr.

Kontering
2022-12-31: Skatt på årets resultat
Konto Beskrivning Debet Kredit
2512Beräknad inkomstskatt14 965
8910Skatt som belastar årets resultat14 965

Fyllnadsinbetalning

Om den beräknade skatten är större än den preliminära skatten så behöver man betala in mellanskillnaden till sitt skattekonto. Även om den slutliga skatten inte beräknas och dras förrän långt efter räkenskapsårets slut, så räknar Skatteverket ränta på den skatt man är skyldig från ett tidigare datum. För att slippa betala denna ränta kan man betala in skatten i förväg - så kallad fyllnadsinbetalning. Det finns två olika datum som är aktuella, beroende på om skulden är större eller mindre än 30 000 kr. För företag som har räkenskapsår som slutar i december så ska fyllnadsinbetalning göras senast 12 februari följande år om skulden är på mer än 30 000 kr och senast 3 maj om skulden är mindre än så. Betalar man senare än dessa datum så kommer man att få betala ränta i samband med att den slutliga skatten dras.

Se vilka datum som gäller för ditt företag i tabellen nedan.

Exempel

Exempelbolaget AB har betalat in totalt 13 992 kr i preliminärskatt för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31. Vid bokslutet 2022-12-31 beräknades skatten till 14 965 kr. Det betyder att 973 kr är kvar att betala. Då detta är mindre än 30 000 kr ska beloppet betalas in till skattekontot senast 2023-05-03.

Kontering
2023-05-03: Fyllnadsinbetalning
Konto Beskrivning Debet Kredit
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto973
1630Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)973

Datum för fyllnadsinbetalning

I tabellen nedan visar vi vilka datum som gäller för fyllnadsinbetalning, beroende på vilket räkenskapsår företaget har. Notera att vi med sista dag menar sista dagen för inbetalning för att slippa betala ränta.

Räkenskapsåret slutar i Sista dag för fyllnadsinbetalning om underskottet är mer än 30 000 kr Sista dag för fyllnadsinbetalning om underskottet är 30 000 kr eller mindre
Januari, februari, mars eller april 12 juni 3 september
Maj eller juni 12 augusti 3 november
Juli eller augusti 12 oktober 3 januari
September, oktober, november eller december 12 februari 3 maj

Slutlig skatt

När bokslutet är färdigt lämnar företaget in sin deklaration. Därefter lämnar till slut - ibland nästan ett år efter bokslutet - Skatteverket besked om slutlig skatt, d.v.s. hur mycket skatt man faktiskt ska betala. Har man gjort rätt i sin deklaration och skatteberäkning så ska detta vara samma belopp som det man bokförde som skatt på årets resultat i samband med bokslutet. Samtidigt som slutskattebeskedet skickas ut görs även en reglering på skattekontot, där den slutliga skatten dras från kontot, och den preliminära skatten läggs tillbaka. På så sätt kvittas dessa mot varandra, och mellanskillnaden hamnar som skuld eller tillgodo på skattekontot.

Om det efter reglering av den slutliga skatten finns ett överskott på skattekontot så betalas detta normalt ut till företaget. Om det istället blir ett underskott behöver du betala in mellanskillnaden. Se även avsnittet om fyllnadsinbetalning ovan.

Bokföring

I samband med att den slutliga skatten regleras på skattekonto kvittar man konton 2512 och 2518 mot varandra, och bokför mellanskillnaden mot 1630. Normalt ska konto 2512 bli helt tomt efter detta. Däremot kommer konto 2518 i normalfallet att ha kvar ett saldo, eftersom preliminärskatt fortsätter att dras månadsvis även för det nya räkenskapsåret.

Notera också att eftersom den preliminära skatten dras i efterskott så är saldot på konto 2518 vid bokslutet inte hela den preliminära skatten för räkenskapsåret - det saknas en månad. Det är viktigt att använda rätt belopp vid bokföring av den slutliga skatten, och det är alltså varken kontosaldot vid bokslutet eller aktuellt saldo vid slutskatteregleringen, utan summan av alla dragningar av preliminär skatt som avser det aktuella räkenskapsåret, inklusive den dragning som görs under första månaden efter räkenskapsårets slut.

Exempel

Exempelbolaget AB har betalat in totalt 13 992 kr i preliminärskatt, och skatten beräknades till 14 965 kr. Det ger ett underskott på 973 kr.

Kontering
2023-12-01: Slutlig skatt
Konto Beskrivning Debet Kredit
2512Beräknad inkomstskatt14 965
2518Betald F-skatt13 992
1630Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)973

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Om företaget betalar särskild löneskatt på pensionskostnader så ingår även denna skatt i den slutliga skatten. Den särskilda löneskatten bokförs som en separat kostnad, och ingår inte i Skatt på årets resultat. Den redovisas istället i resultaträkningen som en del av Pensionskostnader. Särskild löneskatt beräknas på de flesta sorters pensionskostnader, t.ex. premier till tjänstepensionsförsäkringar. Skattesatsen är 24,26%.

Löpande bokföring

Särskild löneskatt bokförs som kostnad på konto 7533, och som skatteskuld på konto 2514. Det vanliga är att man bokför den särskilda löneskatten i samband med att man betalar sina pensionskostnader, men det förekommer också att man bokför en nettopost för hela året i samband med bokslutet.

Exempel

Beta AB betalar in 5 000 kr i pensionsförsäkringspremier i juni. Inbetalningen sker den 27:e. I samband med inbetalningen bokförs även särskild löneskatt på 1 213 kr (24,26% av 5 000 kr).

Kontering
2023-06-27: Pensionsförsäkringspremier
Konto Beskrivning Debet Kredit
7410Pensionsförsäkringspremier5 000
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto5 000
7533Särskild löneskatt på pensionskostnader1 213
2514Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader1 213

Fyllnadsinbetalning

Notera att eftersom den särskilda löneskatten inte ingår i Skatt på årets resultat så behöver du även ta hänsyn till särskild löneskatt när du beräknar hur mycket du ska fyllnadsinbetala.

Slutlig skatt

Den särskilda löneskatten bokförs som en skuld på konto 2514. Vid reglering av den slutliga skatten behöver man därför ta hänsyn även till detta konto. Notera också att på samma sätt som för den debiterade preliminärskatten så kommer det vanligen att finnas belopp för två olika år på konto 2514, så därför måste man också vara noga med att använda rätt belopp i bokföringen.

Exempel

Beta AB har betalat in totalt 125 000 kr i preliminärskatt för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31. Skatten beräknades till 120 000 kr, och företaget ska betala 14 556 kr i särskild löneskatt på pensionskostnader. Det ger ett underskott på 9 556 kr.

Kontering
2023-12-01: Slutlig skatt
Konto Beskrivning Debet Kredit
2512Beräknad inkomstskatt120 000
2514Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader14 556
2518Betald F-skatt125 000
1630Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)9 556