Att göra bokslut och årsredovisning

  1. Introduktion och förberedelser
  2. Gör själva bokslutet
  3. Årsredovisning
  4. När årsredovisningen är klar

Årsredovisning

Om du ska göra en årsredovisning behöver du först veta vilket regelverk du ska använda. De flesta små företag använder det förenklade K2-regelverket. Alla större företag måste använda K3-regelverket, men även mindre företag kan välja att göra det av olika skäl. T.ex. ger K3 viss möjlighet att värdera en tillgång till verkligt värde, medan K2 endast tillåter värdering till anskaffningsvärde. Här kan du läsa mer om k2 och k3.

En årsredovisning består av en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och ett antal noter. Om företaget har revisor ingår också en revisionsberättelse. Resultat- och balansräkningen motsvarar de som sammanställs i ett vanligt bokslut, men vissa av raderna kan ha hänvisningar till noter som ger extra information, t.ex. om hur en viss typ av tillgång har skrivits av. Vilka noter som måste finnas med styrs av K2- eller K3-regelverken. Förvaltningsberättelsen är en översikt över utvecklingen av ett företags verksamhet, ställning och resultat.

Det är fullt möjligt att sammanställa årsredovisningen helt själv med hjälp av t.ex. Word och Excel. Dock tycker många att det är krångligt att få allting rätt och att se snyggt och prydligt ut. Årsredovisning Online är ett enkelt program som hjälper till med att göra årsredovisningen. Har du din bokföring i ordning räcker det med att läsa in bokföringsdata via SIE-fil (eller mata in för hand), fylla i några extrauppgifter, och sedan kan du få ut en färdig årsredovisning.

När årsredovisningen är färdig ska den skrivas under av samtliga styrelseledamöter, och den verkställande direktören om företaget har sådan. Årsredovisning Online har stöd för elektroniska underskrifter som uppfyller gällande krav.

Revision

Olika företagsformer har olika regler för huruvida det krävs revisor eller inte. Normalt behöver man ha revisor om man ska upprätta årsredovisning, men små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Om företaget har revisor så ska han eller hon granska årsredovisningen. Efter revisionen lämnar revisorn en revisionsberättelse, och skriver även på årsredovisningen.

För mer informartion om digital revisionsberättelse hänvisar vi till artikeln Revisor och digital revisionsberättelse