Att göra bokslut och årsredovisning

  1. Introduktion och förberedelser
  2. Gör själva bokslutet
  3. Årsredovisning
  4. När årsredovisningen är klar

Gör själva bokslutet

Gå igenom balanskonton

Du börjar med att gå igenom alla balanskonton och se till att du vet vad kontosaldot består av, och att värdet är rätt. För många tillgångar, t.ex. inventarier och maskiner, ska värdet skrivas av över ett antal år. Dessa avskrivningar ska bokföras inom räkenskapsåret. Även andra typer av värdeförändringar (t.ex. nedskrivning om man anser att tillgången har minskat i värde) ska bokföras inom räkenskapsåret. Normalt bokförs alla dessa poster på balansdagen.

Bokslutsdispositioner

Beroende på företagsform finns det vissa dispositioner man får göra för att skjuta upp beskattning av resultatet till ett senare tillfälle. Ett exempel är avsättning till periodiseringsfond. Om du har en vinst som du vill skjuta upp beskattningen på kan du sätta av del av vinsten till periodiseringsfond.

Beräkna skatt på årets resultat

När du har gått igenom balansräkningen, och gjort alla justeringar som ska göras, kan du sammanställa företagets resultat före skatt, vilket är summan av resultaträkningen, förutom eventuella skatter. Baserat på det resultatet kan du sedan beräkna hur mycket skatt du ska betala. För att beräkna skatten utgår man från resultat före skatt, och gör ett antal "skattemässiga justeringar", för att komma fram till ett "skattemässigt resultat". 21,4%* av detta resultat är den skatt som ska betalas. Läs mer i vår artikel om skatteberäkning.

Att räkna ut skatten är normalt inte svårt, och har man en väldigt enkel verksamhet kan det räcka att multiplicera summan längst ner i resultaträkningen med 0.214*. För de flesta företag behöver man dock justera resultatet innan man kan räkna ut skatten, och då kan det vara lättare att ta hjälp av ett program som har skatteberäkning inbyggt, som Årsredovisning Online.

* Bolagsskatten förändras

Bolagsskatten är en skatt som förändras då och då. Följande skattesatser gäller:

  • För räkenskapsår som börjar 2019-01-01 - 2020-12-31 är skattesatsen 21,4%.
  • För räkenskapsår som börjar 2021-01-01 eller senare är skattesatsen 20,6%.

Bokför skatt och årets resultat

När du har räknat fram vilken skatt du ska betala bokför du skatten som en kostnad. Efter detta kan du slutligen sammanställa resultaträkningen. Summan längst ner är årets resultat, d.v.s. företagets vinst eller förlust för året. Det sista man gör för året är att bokföra årets resultat. Det betyder att man "nollar ut" resultaträkningen och för över resultatet till balansräkningen, som fritt eget kapital, under posten "årets resultat". Läs mer i vår artikel om bokföring av skatt och årets resultat.

Sammanställ bokslutet eller gör årsredovisning

När du har kommit så här långt är det dags att sammanställa bokslutet. Om du inte ska göra en årsredovisning innebär detta att du skriver ut en resultaträkning och en balansräkning enligt den uppställning du har valt (vanligt eller förenklat årsbokslut). Du ska även skriva ut alla underlag från lagerinventering, värdering och avskrivning, m.m. Bokslutet ska skrivas under av den enskilde näringsidkaren, alla delägare i ett handelsbolag eller alla styrelseledamöter om bolaget har en styrelse.