Att göra bokslut och årsredovisning

  1. Introduktion och förberedelser
  2. Gör själva bokslutet
  3. Årsredovisning
  4. När årsredovisningen är klar

När årsredovisningen är klar

Håll stämma

I aktiebolag ska man varje år hålla en årsstämma. Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ, och där ska årsredovisningen (och eventuell revisionsberättelse) presenteras för aktieägarna. Sedan beslutar årsstämman om att fastställa resultat- och balansräkningen i årsredovisningen, hur resultatet ska disponeras, inklusive eventuell aktieutdelning, samt ansvarsfrihet för styrelse och VD. Stämman röstar också fram ny styrelse för bolaget.

Efter stämmans beslut är det viktigt att bokföra resultatdispositionen i enlighet med stämmans beslut. Föregående års resultat förs över till balanserat resultat, och om stämman beslutat om vinstutdelning bokas motsvarande belopp över från fritt eget kapital till "outtagen vinstutdelning".

Lämna in årsredovisningen till Bolagsverket

När årsstämman har hållits ska årsredovisningen slutligen lämnas till Bolagsverket. Det man skickar in är en kopia av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse. Med kopiorna lämnas ett s.k. fastställelseintyg, där en styrelseledamot (eller VD) intygar att kopian stämmer överens med originalet, och att årsstämman beslutade i enlighet med förslagen (eller inte om så är fallet). Bolagsverket utför några tekniska kontroller, som att det är rätt räkenskapsår, att alla styrelseledamöter har skrivit under, o.s.v. Dock godkänner inte Bolagsverket årsredovisningen i någon formell mening, och de granskar inte det ekonomiska innehållet, utan de offentliggör bara årsredovisningen.

Årsredovisning Online har fullt stöd för digital inlämning av årsredovisningen.

Gör det själv eller ta hjälp?

Vi hoppas att denna artikel ska vara till hjälp, och att du har fått en större förståelse för vad ett bokslut är och hur det går till. Många väljer att ta hjälp med sitt bokslut, av en redovisningsbyrå eller revisor. Det är ett tryggt alternativ för den som inte har tid eller den kunskap som behövs. Dock är det egentligen inte så svårt, och för många företag kan det vara ett bra alternativ att göra bokslutet själv. Dels sparar du pengar, och dels får du bättre koll på företagets ekonomi.

Vill du göra det själv så har vi artikeln En enkel checklista för bokslut som kan vara en bra start.