En enkel checklista för bokslut

Hur komplicerat det är att göra bokslutet beror på hur omfattande verksamheten är. Vi har satt ihop en checklista som är tänkt att kunna användas av de flesta utan att bli för krånglig.

För en fylligare beskrivning och bakgrund hänvisar vi till vår artikel om Bokslut och Årsredovisning.

Första steget

 • Betala och fakturera allt som har med året att göra
 • Bokför allt som har med året att göra, inbetalningar och utbetalningar och eventuella andra saker som ännu inte bokförts

Vad som behövs göras i bokslutet beror på verksamheten och dess bokföring. En balansrapport är en väldigt bra utgångspunkt för bokslutsarbetet.

Andra steget

 • Skriv ut en balansrapport

Att ha koll på och förstå dessa saldon är en viktig del i bokslutet.

Tredje steget

 • Stäm av balanskonton

Detta steg beror självklart på bokföringen. Nedan listats några vanligt förekommande konton/kontoserier med lite korta kommentarer:

Balanskonto Kommentar
1900-1989 Kassa och Bank Stäm av dessa mot kontoutdrag. Exempelvis skall det finnas lika mycket på kontot i banken, på bokslutsdagen, som i bokföringen.
1630 Skattekontot Det skall finnas lika mycket på skattekonto hos skatteverket, på bokslutsdagen, som du har i bokföringen.
1500-1559 eller 1580-1589 Kundfordringar Summan skall stämma överens med summan av de skickade fakturor eller liknande, som inte betalts under året, men som bokförts under året.
2440-2449 Leverantörsskulder Summan skall stämma överens med summan av mottagna fakturor eller liknande, som ännu inte betalts men bokförts under året.

Övriga steg – beror på din verksamhet

Har ni momspliktig verksamhet?

Se till att momsavstämning är gjord för den period som är aktuell för er. År, kvartal eller månad.

Har ni lager?

Om ni har saldon på konton:

 • 1410-1469
 • 1490-1499

Så behöver ni troligtvis göra en lagerinventering, lagervärdering och lagerförändring.

För mer information se Artikel på bokförinsgtips.se

Utför ert företag tjänsteuppdrag eller entreprenaduppdrag?

Har ni pågående arbeten och uppdrag till fastpris? I så fall skall ni periodisera dessa arbeten.

För mer information se Artikel på bokförinsgtips.se

Har ni saker som skall skrivas av?

Om ni har saldon på konton som börjar med:

 • 10
 • 11
 • 12

Så skall ni troligtvis skriva av saker som finns i er verksamhet. Avskrivningarna följer den plan som ni sätter upp då denna typ av inköp gjorts. En vanlig avskrivningstid är 5 år.

För mer information se Artikel på bokförinsgtips.se

Har ni saker som skall skrivas ned?

Tillgångar i balansräkning skall, så bra som det går, vara värderade till ett korrekt värde. Detta gör att man ibland måste skriva ner värdet på t.ex. aktier, byggnader, kundfordringar etc.

För mer information se Artikel på bokförinsgtips.se

Har ni saker som skall skrivas upp?

Tillgångar i balansräkning skall, så bra som det går, vara värderade till ett korrekt värde. Detta gör att man ibland måste skriva upp värdet. Notera att man bara får skriva upp värdet på byggnader och mark om man använder K2-regelverket.

För mer information se Artikel på bokförinsgtips.se

Har ni kostnader som redan bokförts men som egentligen avser nästa år?

Kallas ofta förutbetalda kostnader. De skall egentligen inte påverka resultatet och därför skall de bokföras temporärt tills bokslutet är klart och man påbörjat följande räkenskapsår.

 • Bokföringen minskar kostnader, dvs. krediterar ett kostnadskonto och debiterar ett tillgångskonto vanligtvis konto 1700-1799.
 • När man sedan är klar med bokslutet så vänder man bara dessa bokningar

Har ni kostnader som hör till detta år men ännu inte betalts och bokförts?

Kallas ofta upplupna kostnader. De skall påverka resultatet och därför skall det bokföras även om man ännu inte betalt dem. Detta skall göras även om ni använder kontantmetoden för att bokföra fakturor.

 • Bokföringen ökar kostnader, dvs. krediterar ett skuldkonto och debiterar ett kostnadskonto.
 • När man sedan är klar med bokslutet så vänder man bara dessa bokningar

Har ni intäkter som redan bokförts men som egentligen avser nästa år?

Kallas ofta förutbetalda intäkter, t.ex. någon som betalt er en förskottshyra. De skall egentligen inte påverka resultatet och därför skall det bokföras temporärt tills bokslutet är klart och man påbörjat följande räkenskapsår.

 • Bokföringen minskar kostnader, dvs. debiterar ett intäktskonto och krediterar ett skuldkonto vanligtvis konto 2900-2999.
 • När man sedan är klar med bokslutet så vänder man bara dessa bokningar

Har ni intäkter som hör till detta år men ännu inte fakturerats, betalts eller bokförts?

Kallas ofta upplupna intäkter. De skall påverka resultatet och därför skall det bokföras även om man ännu inte fått betalt för dem. Detta skall göras även om ni använder kontantmetoden för att bokföra fakturor.

 • Bokföringen ökar intäkter, dvs. krediterar ett inkomstkonto och debiterar ett skuldkonto.
 • När denna sedan blir betald så bokar man bara bort skulden mot bankkontot eller motsvarande.

Har ni avkastningsskatt att bokföra?

Om ni förvaltar pensionsmedel eller kapitalförsäkringar, eller innehar utländska pensions- eller kapitalförsäkringar så skall ni betala och bokföra avkastningsskatt.

För mer information se Artikel på bokförinsgtips.se

Har ni haft kostnader för pension under året?

I så fall behöver ni betala och bokföra särskild löneskatt på pensionskostnader.

Använder ni Årsredovisning Online så ser tjänsten till att detta blir korrekt.

För mer information se Artikel på bokförinsgtips.se

Periodiseringsfonder

Om ni vill göra avsättningar eller återföringar så måste dessa göras innan man börjar beräkna skatten och ta fram resultatet. Använder ni Årsredovisning Online hanteras detta av tjänsten, så man behöver inte bokföra avsättningar eller återföringar i förväg.

Vill du ha hjälp att bokföra periodiseringsfonder?

När du gör din årsredovisning i Årsredovisning Online får du hjälp med att räkna ut hur stor avsättning du får göra och när den måste återföras. Du får också hjälp med bokföring av återföring och avsättning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

För mer information se även vår artikel om Periodiseringsfonder

Skatt

Skatten baseras på företagets resultat, men det är skillnad på ”det skattemässiga” resultatet och ”det bokföringsmässiga” resultatet.

Använder ni Årsredovisning Online så ser tjänsten till att detta blir rätt.

För mer information kring hur det fungerar, se vår artikel om Hur räknar man ut bolagsskatt i ett aktiebolag? och Hur bokför man skatt och årets resultat?

Årets resultat

Nu skall årets resultat bokföras och sedan är det dags för Årsredovisning och Inkomstdeklaration.

Använder ni Årsredovisning Online så skapas de verifikationer (bokföring) som behövs automatiskt.

Årsbokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration

Nu är ni redo att skapa själva årsredovisningen och göra en inkomstdeklaration.

Använder du Årsredovisning Online kan sedan både deklaration och årsredovisning lämnas in digitalt. Det går även att signera årsredovisningen elektroniskt - du slipper helt använda papper om du inte vill.

Referenser