Corona och din årsredovisning

Väldigt många företag har påverkats på olika sätt av coronapandemin, och om man har påverkats ska man redogöra för detta i sin årsredovisning. Främst är det i förvaltningsberättelsen och i noten om Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut som upplysningar ska lämnas. Srf konsulternas redovisningsgrupp har tagit fram en vägledning kring detta, med ett antal exempeltexter som kan användas som utgångspunkt.

Förvaltningsberättelsen

Allmänt om verksamheten

Under denna rubrik ska man bl.a. skriva om "speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget", och hit räknas det faktum att företagets verksamhet har påverkats (negativt eller t.o.m. positivt) av coronapandemin. Man bör även rapportera om företaget har utnyttjat något eller flera av de stödåtgärder som har införts under pandemin. Ett exempel på formulering följer. Notera att varje företag måste anpassa texten till sina specifika omständigheter.

Generell text

Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat negativt.

Om företaget har utnyttjat de olika stödpaketen kan följande text läggas till.

Företaget har i betydande omfattning tagit del av de statliga stöd som delats ut med anledning av coronapandemin.

Väsentliga händelser

Om några enskilda åtgärder eller händelser kan anses vara väsentliga bör de även kommenteras under rubriken Väsentliga händelser under räkenskapsåret och i förekommande fall Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. I så fall kan man även lägga till följande text.

För mer specifik information hur företaget har påverkats och vilka åtgärder som vidtagits hänvisas till rubriken Väsentliga händelser under året samt noten avseende väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Nedsatt arbetsgivaravgift

Om företaget har utnyttjat den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter bör följande text läggas till.

Företaget har fått betydande stöd med anledning av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Här behöver man göra en egen bedömning av vad som anses vara väsentligt för det egna företaget. Man kan utgå från följande text och punktlista och ta bort det som inte är relevant, men också lägga till andra punkter som är relevanta.

Företaget har under räkenskapsåret påverkats av coronaviruset på följande sätt:
 • Företaget har under räkenskapsåret tappat betydande andel av försäljningen
 • Företaget har under perioden xx – yy ansökt om stöd för korttidsarbete i betydande omfattning
 • Företaget har tvingats säga upp betydande andel av personalen
 • Företaget har under räkenskapsåret tvingats avveckla (angiven verksamhetsgren)
 • Företaget har inte kunnat få leveranser från sina leverantörer i tillräcklig omfattning
 • Företagets kunder har i betydande omfattning fått problem med betalningsförmågan
 • Priserna på företagets marknad har påverkats på ett negativt (positivt) sätt i betydande omfattning

Flerårsöversikten

Om nettoomsättningen förändras med mer än 30% ska man alltid kommentera detta i anslutning till flerårsöversikten. Om förändringen beror på coronapandemin kan man utgå från följande text (men återigen anpassa den till den egna situationen).

Nettoomsättningen har minskat med X % jämfört med föregående år. Minskningen beror på ett stort tapp i försäljningen på grund av ändrat beteende hos kunder (och/eller regleringar som påverkat möjligheten att driva verksamheten) med anledning av coronapandemin.

Noter

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I grunden är det samma typ av händelser som ska tas upp i denna not som i avsnittet Väsentliga händelser under räkenskapsåret. Förutom förekomsten av väsentliga händelser ska man även redogöra för den ekonomiska effekten av dem. På samma sätt som i förvaltningsberättelsen behöver man göra en egen bedömning av vad som anses vara väsentligt för det egna företaget. Man kan utgå från följande texter, men som tidigare anpassa dem efter den egna situationen.

Generell text, variant 1

Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten.

Generell text, variant 2

På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende är det (mycket) svårt att kvantifiera virusspridningens framtida påverkan på verksamheten.

Specifik påverkan

Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. Företaget har efter räkenskapsårets utgång drabbats av pandemin på följande sätt:
 • Företaget har efter räkenskapsårets slut tappat betydande andel av försäljningen
 • Företaget har under perioden xx – yy ansökt om stöd för korttidsarbete i betydande omfattning
 • Företaget har tvingats säga upp betydande andel av personalen
 • Företaget har efter räkenskapsårets slut tvingats avveckla (angiven verksamhetsgren)
 • Företaget har inte kunnat få leveranser från sina leverantörer i tillräcklig omfattning
 • Företagets kunder har i betydande omfattning fått problem med betalningsförmågan
 • Priserna på företagets marknad har påverkats på ett negativt sätt i betydande omfattning

Beroende på om vidtagna åtgärder bedöms vara tillräckliga eller om fler åtgärder krävs kan man lägga till någon av följande texter.

Inga ytterligare åtgärder behövs
De åtgärder som vidtagits gör att företaget hittills klarat krisen och inte ser något behov av ytterligare åtgärder. Vi bedömer också att de stöd som preliminärt erhållits kommer att fastställas.
Ytterligare åtgärder behövs
De åtgärder som vidtagits gör att företaget hittills klarat krisen. Företaget är däremot i behov av fortsatta stödåtgärder eller att det sker en snabb vändning på marknaden för att med säkerhet kunna bedöma att krisen är över.

Bedömning av ekonomisk effekt

Skrivningarna ovan ska också kompletteras med uppskattningar om de ekonomiska effekterna av händelserna. Följande punkter är exempel på hur man kan uttrycka dessa uppskattningar.

 • Företaget förväntas få x % lägre omsättning på årsbasis jämfört med budget eller föregående år
 • Företaget uppskattar att de tappat x % i omsättning med anledning av spridningen av corona under året efter räkenskapsåret fram till avgivande av årsredovisningen
 • Företaget bedömer att de tappar x % i rörelseresultat med anledning av spridningen av corona
 • Företaget uppskattar att kassalikviditeten kommer att minska med x %
 • Företaget uppskattar att soliditeten kommer att sjunka till x % med anledning av spridningen av corona.

Risk för likvidation/konkurs

Om styrelsen bedömer att det är sannolikt att företaget kommer att likvideras eller gå i konkurs ska detta framgå i noten. Man kan då utgå från följande text.

Styrelsen bedömer att det, med anledning av effekterna av spridningen av corona, kan bli aktuellt att försätta företaget i likvidation (konkurs). Detta kan däremot komma ändras om ytterligare stödåtgärder vidtas samt om utfallet av vidtagna åtgärder blir mer gynnsamt än vad som nu med försiktighet kalkylerats.

Läs mer