Exempel på fastställelseintyg

Fastställelseintyg vid digital inlämning till bolagsverket

Vid digital inlämning är det en digital kopia som lämnas till Bolagsverket (tekniskt sett kallas det för avskrift). Denna kopia skapas av Årsredovisning Online, utifrån samma uppgifter som användes för att skapa originalet. På kopian skapas ett digitalt fastställelseintyg av Bolagsverkets tjänst, som i nästa steg ska signeras av en styrelseledamot eller VD.

Den som signerar intygar att det finns ett original som är underskrivet av rätt personer, att kopian överensstämmer med originalet, och att bolaget har hållt årsstämma och fattat de beslut som behövs.

Vid digital inlämning är hela processen digital och intyget signeras med BankID. Du behöver således inte tänka på hur intyget skall utformas, det löser vi och Bolagsverket åt dig.

Vad är ett fastställelseintyg?

När man lämnar in årsredovisningen till Bolagsverket ska man bifoga ett fastställelseintyg där man intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Intyget är en standardtext som normalt skrivs på årsredovisningens första sida.

Eftersom det är en kopia av årsredovisningen som lämnas in så finns det också med en mening där undertecknaren intygar att årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse stämmer överens med originalet.

Här intill visas hur det kan se ut när fastställelseintyget skrivs ut på förstasidan.

Exempelbolaget AB

555555-5555

Årsredovisning för räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

----- ------- --- -------- ---- ------- ----- ----- ------- --- -------- ---- ------- ----- ----- ------- --- -------- ---- ------- ----- ----- ------- --- -------- ---- ------- -----

----- ------- --- -------- ---- ------- -----

Stockholm, 2023-04-15

Anna Andersson
Anna Andersson

Ett exempel

Här nedanför finns ett exempel på hur man kan formulera ett fastställelseintyg. Notera särskilt dessa punkter:

  1. Intyget måste inkludera datum för årsstämma
  2. Uppgift om hur årstämman beslutade att behandla vinst eller förlust måste finnas med
  3. Inkludera en mening om att kopian överensstämmer med originalet. Om företaget inte har revisor kan man ta bort "och revisionsberättelsen" i exemplet.
  4. Underskriften av intyget ska vara i original. I övrigt är årsredovisningen som lämnas till Bolagsverket normalt en kopia.
  5. Fastställelseintyget ska vara undertecknat av styrelseledamot eller VD

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma som hölls den 2023-04-10.1 årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.2

Jag intygar att denna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalet.3

Stockholm, 2023-04-15

Anna Andersson 4
Anna Andersson 5