Negativa skulder och fordringar

När man sammanställer balansräkningen i sin årsredovisning kan det hända att skatteskulder, momsskuld, eller motsvarande fordringar blir negativa. En negativ skuld är egentligen en fordring, och tvärtom. Detta gör att man behöver flytta över den negativa siffran till den andra sidan av balansräkningen, d.v.s. från skulder till tillgångar eller tvärtom. Balansräkningen ska inte innehålla några rader som visas med minustecken före, med undantag för "Balanserat resultat" och "Årets resultat", där det är tillåtet med minus.

I denna artikel fokuserar vi på några vanliga fall där ett aktiebolag kan få en negativ skuld eller fordring. Vi går igenom vilka konsekvenser det får och hur man ska rätta till det. Notera att Årsredovisning Online justerar dessa fall automatiskt om bokföringsdata har lästs in via SIE-fil, eller med hjälp av någon av våra integrationer.

Konsekvenser

I grunden gör en negativ skuld eller fordring att balansomslutningen, d.v.s. summan av tillgångarna, blir för låg. Detta ger dels en felaktig bild av företagets räkenskaper, och ger dels en följdeffekt i att den beräknade soliditeten, som ingår i årsredovisningens flerårsöversikt, blir felaktig. I vissa fall kan det t.o.m. ge en soliditet på mer än 100%, vilket inte är ett rimligt värde.

Exempel

Exempelbolaget AB har 50 000 kr i aktiekapital, 20 000 kr i vinst, en negativ skatteskuld på 5 000 kr och övriga skulder på 10 000 kr.

Innan omföring

Balansräkning
Balansräkning med negativ skuld
Tillgångar
Kassa och bank 75 000 kr
Summa tillgångar 75 000 kr
Eget kapital
Aktiekapital 50 000 kr
Årets resultat 20 000 kr
Summa eget kapital 70 000 kr
Skulder
Skatteskulder -5 000 kr
Övriga skulder 10 000 kr
Summa skulder 5 000 kr
Summa eget kapital och skulder 75 000 kr

Soliditet är eget kapital delat med balansomslutning (tekniskt sett är det justerat eget kapital, men det är samma belopp i det här fallet). Eget kapital är 70 000 kr och balansomslutning är 75 000 kr, vilket ger en felaktig soliditet på 93,3%. Balansomslutningen är egentligen för låg p.g.a. den negativa skulden. Om man istället flyttar över den negativa skulden till en fordring får man följande uppställning.

Efter omföring

Balansräkning
Balansräkning med negativ skuld omförd till en fording
Tillgångar
Övriga fordringar 5 000 kr
Kassa och bank 75 000 kr
Summa tillgångar 80 000 kr
Eget kapital
Aktiekapital 50 000 kr
Årets resultat 20 000 kr
Summa eget kapital 70 000 kr
Skulder
Övriga skulder 10 000 kr
Summa skulder 10 000 kr
Summa eget kapital och skulder 80 000 kr

Detta ger en balansomslutning på 80 000 kr istället för 75 000 kr, och därmed blir den korrekta soliditeten 87,5%.

Vanliga fall

Plus och minus? Debet och kredit?

Ibland kan det vara lite oklart vad man menar när man pratar om plus och minus i en balansräkning, eftersom det egentligen handlar om debet och kredit, som kan visas med olika tecken i olika sammanhang. I denna artikel utgår vi från att tillgångar i debet visas som positiva, och att skulder i kredit visas som positiva (vilket är det normala i en årsredovisning). Det betyder att:

  • När vi pratar om en negativ skuld menar vi tekniskt sett ett skuldkonto med ett debetsaldo
  • När vi pratar om en negativ fordring menar vi ett tillgångskonto med ett kreditsaldo

Negativ skatteskuld

Ett aktiebolag betalar normalt in debiterad F-skatt månadsvis under räkenskapsåret. Detta bygger upp en skattefordran, som sedan är tänkt att kvittas mot den skatt som räknas ut i samband med bokslutet. Dock bokförs den debiterade F-skatten normalt på konto 2518 ("Betald F-skatt") (gruppkontot 2510 förekommer också), och ligger då som en negativ skuld. När man beräknar och bokför årets skatt i samband med bokslutet så bokför man denna på konto 2512 ("Beräknad inkomstskatt"), och detta kvittas mot den debiterade skatten. Om den beräknade skatten är större än den debiterade så kommer nettot att bli en skuld, men om den är mindre så blir nettot en fordring, som då behöver flyttas över till tillgångssidan i balansräkningen, till posten "Övriga fordringar" under "Kortfristiga fordringar".

Exempel

Företaget Exempelbolaget AB betalar 2 000 kr i debiterad F-skatt varje månad. Då skatten betalas i efterskott har 11 månaders skatt betalats vid bokslutet. Saldot på konto 2518 är -22 000 kr (saldot ligger i debet). Årets skatt beräknas till 20 000 kr, vilket bokförs som skatteskuld på konto 2512. Detta betyder att bolaget har betalat 2 000 kr för mycket i skatt, och har alltså en skattefordran på motsvarande belopp. Just nu ligger dock detta belopp som en negativ skuld, och om man sammanställer bokföringen till en balansräkning så blir posten Skatteskulder negativ. Den negativa skatteskulden kan bokas över till konto 1640 ("Skattefordringar").

Kontering
2022-12-31: Årets resultat
Konto Beskrivning Debet Kredit
2512Beräknad inkomstskatt20 000
2518Betald F-skatt22 000
1640Skattefordringar2 000

Notera att det normalt inte är nödvändigt att göra denna bokföring, utan det primära är att balansräkningen i årsredovisningen inte innehåller negativa skulder.

Negativ skattefordran (minus på skattekontot)

Konto 1630 ("Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)") ska spegla saldot på företagets skattekonto hos Skatteverket. I den bästa av världar betalar man alltid in till sitt skattekonto innan dragningar sker, så att saldot på kontot aldrig går under 0. Dock kan det ändå hända att man hamnar på minus, och om saldot på skattekontot är negativt på bokslutsdagen får man också ett negativt saldo (kredit) på konto 1630, d.v.s. en negativ fordring. Detta är egentligen en skatteskuld och ska alltså flyttas över till skuldsidan i balansräkningen, under posten Skatteskulder.

Exempel

Företaget Exempel 2 AB har ett underskott på skattekontot på 2 500 kr vid räkenskapsårets slut, d.v.s. saldot på konto 1630 är negativt (kredit). Denna negativa fordran kan bokas över till konto 2510 ("Skatteskulder").

Kontering
2022-12-31: Årets resultat
Konto Beskrivning Debet Kredit
1630Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)2 500
2510Skatteskulder2 500

Notera att det normalt inte är nödvändigt att göra denna bokföring, utan det primära är att balansräkningen i årsredovisningen inte innehåller negativa fordringar.

Läs mer om skatt

Du kan läsa mer om hantering av skatt i våra andra artiklar:

Negativ moms (större ingående än utgående moms)

Momsregistrerade företag får normalt kvitta in- och utgående moms mot varandra. Det normala för ett företag som går med vinst är att den utgående momsen (den som ska betalas in till Skatteverket) är större än den ingående momsen (den man får tillbaka från Skatteverket). Dock kan det hända att den ingående momsen är större än den utgående, och då blir nettot av in- och utgående moms en momsfordran (man har skatt att få tillbaka från Skatteverket). Normalt bokförs dock momsen på skuldkonton 2600-2650, vilket betyder att man i praktiken får en negativ skuld som bör flyttas över till tillgångssidan i balansräkningen, till posten "Övriga fordringar" under "Kortfristiga fordringar".

Exempel

Företaget Exempelbolaget AB har vid bokslutet utgående moms på 20 000 kr men ingående moms på 25 000 kr, d.v.s. 5 000 kr att få tillbaka från Skatteverket. Momsen ligger bokförd som en negativ skuld (debet) på konto 2650 ("Redovisningskonto för moms"). Den negativa skulden kan bokas om till konto 1650 ("Momsfordran").

Kontering
2022-12-31: Årets resultat
Konto Beskrivning Debet Kredit
2650Redovisningskonto för moms5 000
1650Momsfordran5 000

Notera att det normalt inte är nödvändigt att göra denna bokföring, utan det primära är att balansräkningen i årsredovisningen inte innehåller negativa skulder.