En anläggningstillgång är en tillgång som företaget avser använda under en längre tid (till skillnad från omsättningstillgångar, som är avsedda att bli sålda eller förbrukade - d.v.s. omsatta).

Man delar in anläggningstillgångar i tre huvudklasser - materiella, immateriella och finansiella.

  • Materiella anläggningstillgångar är fysiska saker, t.ex. maskiner eller bilar.
  • Immateriella anläggningstillgångar är alltså inte fysiska saker, utan immateriella rättigheter, såsom patent, hyresrätter och goodwill.
  • Finansiella anläggningstillgångar är långfristiga placeringar och fordringar, t.ex. aktieinnehav.