Ansvarsförbindelse är ett begrepp man tidigare använde i årsredovisningar för att redovisa möjliga men mindre troliga skulder som t.ex. borgensåtaganden. I årsredovisningar för räkenskapsår 2016 och framåt använder man istället begreppet eventualförpliktelse.

Ansvarsförbindelser redovisade man tidigare, tillsammans med ställda säkerheter längst ner i balansräkningen i årsredovisningen.