Balanserat resultat är summan av ett företags samtliga vinster och förluster från tidigare år, med avdrag för eventuella utdelningar. Det balanserade resultatet är en del av balansräkningen, under posten fritt eget kapital.

I balansräkningen i årsredovisningen ingår även aktieägartillskott i posten Balanserat resultat.

Årsstämman beslutar om hur man ska disponera föregående års resultat. Det vanligaste är att man balanserar resultatet i ny räkning, vilket betyder att man lägger ihop det tidigare balanserade resultatet med föregående års resultat och får ett nytt balanserat resultat. Om summan är positiv så får man normalt dela ut en del av resultatet till aktieägarna. I det fallet minskar man det balanserade resultatet med det belopp som man ska dela ut.