Eget kapital definierar man oftast som skillnaden mellan tillgångar och skulder i ett företag. Det egna kapitalet kan man se som företagets egna pengar, men man kan också se det som ägarnas pengar. Man kan också se det som en skuld från företaget till ägarna.

Det egna kapitalet är summan av de pengar ägarna har satt in i företaget. T.ex. aktiekapital och eventuella kapitaltillskott som har gjorts i efterhand, plus företagets samlade vinster och förluster, minus ägarnas uttag ur bolaget (t.ex. utdelningar).

Eget kapital i ett aktiebolag eller ekonomisk förening delar man upp i bundet och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet, där aktiekapitalet ingår, får man endast använda inom bolaget, man får alltså inte använda det till utdelning. Det fria kapitalet får man disponera fritt, och dela ut.

förvaltningsberättelsen i en årsredovisning ska det finnas en redogörelse för hur det egna kapitalet har blivit förändrat från föregående räkenskapsår.