Eventualförpliktelse

Eventualförpliktelser används i en årsredovisning för att beskriva garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden eller eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. Eventualförpliktelser kan ses som möjliga men mindre troliga skulder, d.v.s. förhållanden eller åtaganden som skulle kunna medföra en kostnad för företaget, men som normalt inte gör det. Här räknas både åtaganden som företaget själv har tagit på sig (t.ex. garantier) och sådana som det inte väljer självmant (t.ex. möjliga skadestånd vid miljöfarlig verksamhet).

Två typer av eventualförpliktelser ska alltid redovisas:

  • Om företaget har tecknat ett borgensåtagande eller liknande
  • Om företaget är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag

Eventualförpliktelser redovisas i en not i årsredovisningen. Finns inga eventualförpliktelser utelämnas noten.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Relaterade begrepp