Obeskattade reserver är obeskattade vinster som uppkommit genom bokslutsdispositioner. Den vanligaste formen av obeskattad reserv är periodiseringsfonder. Obeskattade reserver räknas delvis som eget kapital (se justerat eget kapital), och delvis som latent skatteskuld.