En omsättningstillgång är en tillgång som är avsedd att bli omsatt. Med detta menar man antingen att tillgången bli såld eller förbrukad genom att den blir använd i verksamheten. Några exempel på omsättningstillgångar är lagervaror, råvaror, kortfristiga placeringar och likvida medel. Tillgångar som man avser att använda under en längre tid kallar man istället för anläggningstillgångar.