En periodiseringsfond är ett sätt att skjuta upp beskattning eller jämna ut resultatet mellan olika år i ett bolag. En juridisk person får sätta av upp till 25% (fysiska personer 30%) av årets vinst i en periodiseringsfond. Avsättningen sänker bolagets resultat med det avsatta beloppet, och därmed blir även den skatt som bolaget ska betala sänkt. Avsättningen måste bli återförd senast efter 6 år men får även bli återförd tidigare. Återföringen betyder att man ökar bolagets resultat med det belopp som man återför, och skatten därmed ökar.

Avsättning till och återföring från periodiseringsfond är en bokslutsdisposition, och ska bli redovisad som kostnad respektive intäkt i resultaträkningen. Man tar upp periodiseringsfonder i balansräkningen under obeskattade reserver.

För mer information och bokföringsexempel för periodiseringsfonder rekommenderar vi att läsa vidare i artiklen Periodiseringsfonder