Om ett företag har revisor ska hen göra en revision av företaget efter varje räkenskapsår. Resultatet av revisionen blir redovisat i en revisionsberättelse. Den ska innehålla uttalanden om huruvida revisorn tillstyrker eller motsätter sig att balansräkningen har blivit fastställd och att styrelsen blir beviljade ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen ska bli presenterad på årsstämma, föreningsstämma eller motsvarande. Om revisionen avser en årsredovisning ska revisionsberättelsen bli lämnad in till  Bolagsverket tillsammans med årsredovisningen.