Om ett företag har ställda säkerheter som garanti för lån ska man redovisa i årsredovisningen. De typer av ställda säkerheter man ska redovisa är:

  • Företagsinteckningar (inteckningens belopp)
  • Fastighetsinteckningar (inteckningens belopp)
  • Tillgångar med äganderättsförbehåll (tillgångens redovisade värde)
  • Belånad fordran (fordringens redovisade värde)
  • Övriga ställda säkerheter (redovisat värde)

Ställda säkerheter ska man redovisa i en not i årsredovisningen. Finns inga ställda säkerheter utelämnar man noten.

Tidigare (för räkenskapsår före 2016) redovisades ställda säkerheter istället i anslutning till balansräkningen.