En tillgång är företagets samlade resurser, såsom inventarier, maskiner, fordringar, kontanta medel, m.m. Tillgångarna utgör företagets förmögenhet. Man delar in tillgångar i två huvudtyper:

Tillgångar utgör ena sidan av en balansräkning.