Vem ska lämna in en årsredovisning till Bolagsverket?

 • Aktiebolag
  • Mindre aktiebolag kan använda de förenklade K2-reglerna
  • Större aktiebolag ska göra sin årsredovisning med K3-reglerna som utgångspunkt
 • Större handelsbolag
 • Större enskilda firmor

Vad menas med ”större”?

För att ett bolag ska betraktas som större ska det uppfylla minst ett av nedanstående krav under båda de två senaste räkenskapsåren:

 • Fler än 50 anställda i medeltal
 • Tillgångarna i balansräkningen överstiger 40 miljoner kronor
 • Nettoomsättning överstiger 80 miljoner kronor.

Ett bolag vars andelar eller liknande handlas på någon form av börs eller annan marknadsplats betraktas dock alltid som ett större aktiebolag

Vad ska lämnas till Bolagsverket?

 • Årsredovisningen, som består av:
  • Förvaltningsberättelsen, som beskriver företagets verksamhet och innehåller styrelsens förslag till resultatdisposition.
  • Resultat- och balansräkning
  • Tilläggsupplysningar/noter. Vissa noter, t.ex. ”Förändring av eget kapital” är obligatoriska, medan andra noter t.ex. ”Inventarier” enbart måste finnas med om motsvarande post i balansräkningen existerar.
 • Revisionsberättelse, om bolaget vid räkenskapsårets utgång hade en revisor. Ska vara bestyrkt kopia, där minst en person har undertecknat att dokumentet är en exakt kopia av originalet.
 • Fastställelseintyg, som intygar årsstämmans beslut om resultatdisposition. Om du använder Årsredovisning Online skapas fastställelseintyget automatiskt.

Hur skall årsredovisningen lämnas till Bolagsverket?

Lämna in digitalt

Sedan våren 2018 kan man lämna in sin årsredovisning digitalt. Årsredovisning Online har fullt stöd för detta och med BankID så kan du hantera allting från tjänsten och behöver inte skicka in något via post. Nedan finns länkar där du kan läsa mer.

Lämna in på papper

Skicka dokumenten till Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Om du är ute i sista sekunden kan du maila PDFer till arsredovisning@bolagsverket.se, men då måste du även samtidigt skicka in handlingarna med vanlig post.

Bolagsverket vill att alla dokument ska läggas i ett och samma kuvert.

Praktiska detaljer

När ska årsredovisningen lämnas in? Årsredovisningen måste lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut, så om ditt räkenskapsår slutar 31 december är sista inlämningsdatum 31 juli. Bolagsverket har inga lagliga möjligheter att lämna anstånd, så man måste lämna in i tid. Ta reda på vilka datum som gäller för ditt bolag.
Vad händer om jag lämnar in för sent? Om du lämnar in årsredovisningen för sent måste du betala förseningsavgift enligt nedan.
 • Försenad en dag: 5000 kr
 • Försenad mer än två månader: 10.000 kr
 • Försenad mer än fyra månader: 20.000 kr. Bolaget riskerar att försättas i konkurs.
Hur ska de olika dokumenten dateras? Det är viktigt att de olika dokumenten dateras i rätt ordning, eftersom det t.ex. inte är möjligt att fastställelseintyget skrivs på före årsstämmoprotokollet. Datumordningen ska vara denna:
 1. Årsredovisning
 2. Revisionsberättelse (om sådan förekommer)
 3. Årsstämma (protokollet från årsstämman behöver inte skickas in, men datumet förekommer i årsredovisningen)
 4. Fastställelseintyg
Var finns mer information om årsredovisningar? Bolagsverket har mycket bra information på sin hemsida.

Checklista innan du lämnar in

 • Har alla i styrelsen och VD skrivit under årsredovisningen?
 • Har revisorn, om sådan krävs, skrivit under årsredovisningen?
 • Är underskrifterna ovan daterade?
 • Balanserar balansräkningen, dvs är summa tillgångar lika med summan av skulder och eget kapital?
 • Är fastställelseintyget i original?
 • Är fastställelseintyget underskrivet av åtminstone en styrelseledamot eller av VD?
 • Innehåller fastställelseintyget information om datum för årsstämma?
 • Om revisionsberättelse lämnas in: Är den kopia som skickas in bestyrkt?
 • Om revisionsberättelse lämnas in: Är datum för årsstämma efter revisionsberättelsens datum?

Tillbaka

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.