Ett anläggningsregister är en förteckning över alla företagets anläggningstillgångar. Syftet är att ha kontroll på och överblick över företagets tillgångar. Grundregeln är att alla företag som måste upprätta årsbokslut eller årsredovisning ska ha ett anläggningsregister. Dock finns ett undantag för företag som bara har ett fåtal anläggningstillgångar, och där dessa är bokförda på ett sätt som gör att det går att överblicka tillgångarna utan att ha dem i ett separat register.

Anläggningsregistret ska bli uppdaterat senast i samband med bokslut varje år. Man tar upp varje enskild tillgång i registret, med bl.a. följande uppgifter:

  • Uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången
  • Anskaffningsvärde
  • Anskaffningstidpunkt
  • Beräknat restvärde
  • Vilken avskrivningsmetod som används
  • Nyttjandeperiod
  • Ackumulerade avskrivningar
  • Ackumulerade nedskrivningar