BAS-kontoplanen är en standardiserad mall som man kan använda för att systematiskt bokföra sina affärshändelser. Den hjälper till att kategorisera och hålla ordning i bokföringen och underlättar vid utbyte av bokföringsinformation mellan system, tjänster och personer.

Kontoplanen enligt BAS-kontoplanerna är upplagd så att varje konto har fyra siffror. Den första siffran anger kontoklass. De följande siffrorna använder man för mer noggrann uppdelning, där den andra siffran anger kontogrupp, den tredje siffran huvudkonto och den fjärde siffran underkonto.

Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som man ska använda i Sverige. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan.

BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna.

Källa SRF