En flerårsöversikt är en del av förvaltningsberättelsen i en årsredovisning, och visar hur ett antal nyckeltal blivit förändrade över tid. Enligt K2-regelverket ska flerårsöversikten visa de senaste fyra åren. Den ska minst ha med nyckeltalen nettoomsättningresultat efter finansiella poster och soliditet