Justerat eget kapital är ett mått på ett bolags egna kapital, där man även tar hänsyn till eventuella obeskattade reserver. Om företaget har obeskattade reserver räknar man ut hur mycket av dessa som är en latent skatteskuld, genom att multiplicera med aktuell skattesats, och drar bort motsvarande belopp. Det som återstår lägger man till det egna kapitalet. Justerat eget kapital använder man bl.a. till att beräkna soliditet.

Formeln för att beräkna justerat eget kapital är:

Eget kapital + ((1 - skattesats) × obeskattade reserver)