Soliditet är ett nyckeltal, angivet i procent och definierat som justerat eget kapital delat med balansomslutning. Soliditeten anger hur stor del av företagets tillgångar som består av eget kapital. Detta använder man bl.a. vid bedömning av företagets långsiktiga betalningsförmåga. Soliditet är ett av de nyckeltal som man ska redovisa i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen i en årsredovisning.