kvinnlig konstnär
 

BAS-kontoplan och din årsredovisning

Här kan du hitta konton från vår BAS-kontoplan och se hur de skall användas när du gör din årsredovisning. 

BAS-kontoplan

För dig som inte har läst in din bokföring eller vill förstå hur olika konton hänger ihop med informationen i årsredovisningen.

Genom följande BAS-kontoplan kan du som användare se vilka bokföringskonto som ingår i resultat- och balansräkningens olika fält i din årsredovisning. 

Läs mer om uppbyggnaden och användning av BAS-kontoplan på BAS.se


 

Resultaträkning

Konto 3000-3799

 • Fält: Nettoomsättning
 • Beskrivning: Intäkter som genererats av företagets ordinarie verksamhet, t.ex. varuförsäljning och tjänsteintäkter.

Konto 3800-3899

 • Fält: Aktiverat arbete för egen räkning
 • Beskrivning: Kostnader för eget arbete där resultatet av arbetet tas upp som en tillgång i balansräkningen.

Konto 3900-3999

 • Fält: Övriga rörelseintäkter
 • Beskrivning: Intäkter genererade utanför företagets ordinarie verksamhet, t.ex. valutakursvinster eller realisationsvinster.

Konto 4000-4799 eller 4910-4931

 • Fält: Råvaror och förnödenheter
 • Beskrivning: Årets inköp av råvaror och förnödenheter +/- förändringar av lagerposten ”Råvaror och förnödenheter”. Även kostnader för legoarbeten och underentreprenader.

Konto 4900-4999 (förutom 4910-4931, 4960-4969 och 4980-4989)

 • Fält: Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning
 • Beskrivning: Årets förändring av värdet på produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor samt förändring av värde på uppdrag som utförs till fast pris.

Konto 4960-4969 eller 4980-4989

 • Fält: Handelsvaror
 • Beskrivning: Årets inköp av handelsvaror +/- förändring av lagerposten ”Handelsvaror”.

Konto 5000-6999

 • Fält: Övriga externa kostnader
 • Beskrivning: Normala kostnader som inte passar någon annanstans. T.ex. lokalhyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar.

Konto 7000-7699

 • Fält: Personalkostnader

Konto 7700-7899 (förutom 7740-7749 och 7790-7799)

 • Fält: Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Konto 7740-7749 eller 7790-7799

 • Fält: Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
 • Beskrivning: Används mycket sällan. Ett exempel är om man gör ovanligt stora nedskrivningar av kundfordringar.

Konto 7900-7999

 • Fält: Övriga rörelsekostnader
 • Beskrivning: Kostnader som ligger utanför företagets normala verksamhet. T.ex. valutakursförluster och realisationsförlust vid försäljning av icke- finansiella anläggningstillgångar.

Konto 8000-8099 (förutom 8070-8089)

 • Fält: Resultat från andelar i koncernföretag
 • Beskrivning: Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från koncernföretag med undantag av räntor, koncernbidrag och nedskrivningar. T.ex. erhållna utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat.

Konto 8070-8089, 8170-8189, 8270-8289 eller 8370-8389

 • Fält: Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
 • Beskrivning: Nedskrivningar av och återföring av nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

Konto 8100-8199 (förutom 8113, 8118, 8123, 8133 och 8170-8189)

 • Fält: Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 • Beskrivning: Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag och gemensamt styrda företag med undantag av räntor och nedskrivningar. T.ex. erhållna utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat.

Konto 8113, 8118, 8123 eller 8133

 • Fält: Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 • Beskrivning: Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från övriga företag som det finns ett ägarintresse i med undantag av räntor och nedskrivningar. T.ex. vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat.

Konto 8200-8299 (förutom 8270-8289)

 • Fält: Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
 • Beskrivning: Nettot av intäkter och kostnader från företagets övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar, med undantag av nedskrivningar. T.ex. ränteintäkter (även på värdepapper avseende koncern- och intresseföretag), utdelningar, positiva och negativa valutakursdifferenser och realisationsresultat.

Konto 8300-8399 (förutom 8370-8389)

 • Fält: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 • Beskrivning: Resultat från finansiella omsättningstillgångar med undantag för nedskrivningar. T.ex. ränteintäkter (även dröjsmålsräntor på kundfordringar), utdelningar och positiva valutakursdifferenser.

Konto 8400-8499

 • Fält: Räntekostnader och liknande resultatposter
 • Beskrivning: Resultat från finansiella skulder, t.ex. räntor på lån, positiva och negativa valutakursdifferenser samt dröjsmåls-räntor på leverantörsskulder.

Konto 8710

 • Fält: Extraordinära intäkter
 • Beskrivning: Används mycket sällan. Får inte användas för räkenskapsår som börjar 2016-01-01 eller senare.

Konto 8750

 • Fält: Extraordinära kostnader
 • Beskrivning: Används mycket sällan. Får inte användas för räkenskapsår som börjar 2016-01-01 eller senare.

Konto 8810-8819

 • Fält: Förändring av periodiseringsfonder

Konto 8820-8829

 • Fält: Erhållna koncernbidrag

Konto 8830-8839

 • Fält: Lämnade koncernbidrag

Konto 8840-8849 eller 8860-8899

 • Fält: Övriga bokslutsdispositioner

Konto 8850-8859

 • Fält: Förändring av överavskrivningar

Konto 8900-8979

 • Fält: Skatt på årets resultat
 • Beskrivning: Skatt som belastar årets resultat. Här ingår beräknad skatt på årets resultat, men även t.ex. justeringar avseende tidigare års skatt.

Konto 8980-8989

 • Fält: Övriga skatter
 • Beskrivning: Används sällan.

­

Balansräkning

Konto 1020-1059 eller 1080-1089 (förutom 1088)

 • Fält: Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Konto 1060-1069

 • Fält: Hyresrätter och liknande rättigheter

Konto 1070-1079

 • Fält: Goodwill

Konto 1088

 • Fält: Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
 • Beskrivning: Förskott i samband med förvärv, t.ex. handpenning och deposition.

Konto 1100-1199 (förutom 1120-1129 och 1180-1189)

 • Fält: Byggnader och mark
 • Beskrivning: Fögnadens allmänna användning.

Konto 1120-1129

 • Fält: Förbättringsutgifter på annans fastighet

Konto 1180-1189 eller 1280-1289

 • Fält: Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Konto 1210-1219

 • Fält: Maskiner och andra tekniska anläggningar
 • Beskrivning: Maskiner och tekniska anläggningar avsedda för produktionen.

Konto 1220-1279 (förutom 1260)

 • Fält: Inventarier, verktyg och installationer
 • Beskrivning: Om du fyller i detta fält måste du även fylla i motsvarande not i avsnittet "Noter".

Konto 1290-1299

 • Fält: Övriga materiella anläggningstillgångar
 • Beskrivning: T.ex. djur som klassificerats som anläggningstillgång.

Konto 1310-1319

 • Fält: Andelar i koncernföretag
 • Beskrivning: Aktier och andelar i koncernföretag.

Konto 1320-1329

 • Fält: Fordringar hos koncernföretag
 • Beskrivning: Fordringar på koncernföretag som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen.

Konto 1330-1339 (förutom 1336-1337)

 • Fält: Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 • Beskrivning: Aktier och andelar i intresseföretag.

Konto 1336-1337

 • Fält: Ägarintressen i övriga företag
 • Beskrivning: Aktier och andelar i övriga företag som det redovisningsskyldiga företaget har ett ägarintresse i.

Konto 1340-1349 (förutom 1346-1347)

 • Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
 • Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen.

Konto 1346-1347

 • Fält: Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 • Beskrivning: Fordringar på övriga företag som det finns ett ägarintresse i och som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen.

Konto 1350-1359

 • Fält: Andra långfristiga värdepappersinnehav
 • Beskrivning: Långsiktigt innehav av värdepapper som inte avser koncern- eller intresseföretag.

Konto 1360-1369

 • Fält: Lån till delägare eller närstående
 • Beskrivning: Fordringar på delägare, och andra som står delägare nära, som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen.

Konto 1380-1389

 • Fält: Andra långfristiga fordringar
 • Beskrivning: Fordringar som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen.

Konto 1410-1429, 1430, 1431 eller 1438

 • Fält: Råvaror och förnödenheter
 • Beskrivning: Lager av råvaror eller förnödenheter som har köpts för att bearbetas eller för att vara komponenter i den egna tillverkningen.

Konto 1432-1449 (förutom 1438)

 • Fält: Varor under tillverkning
 • Beskrivning: Lager av varor där tillverkning har påbörjats.

Konto 1450-1469

 • Fält: Färdiga varor och handelsvaror
 • Beskrivning: Lager av färdiga egentillverkade varor eller varor som har köpts för vidareförsäljning (handelsvaror).

Konto 1470-1479

 • Fält: Pågående arbete för annans räkning
 • Beskrivning: Om du fyller i detta fält måste du även fylla i motsvarande not i avsnittet "Noter".

Konto 1480-1489

 • Fält: Förskott till leverantörer
 • Beskrivning: Betalningar och obetalda fakturor för varor och tjänster som redovisas som lager men där prestationen ännu inte erhållits.

Konto 1490-1499

 • Fält: Övriga lagertillgångar
 • Beskrivning: Lager av värdepapper (t.ex. lageraktier), lagerfastigheter och djur som klassificerats som omsättningstillgång.

Konto 1500-1559 eller 1580-1589

 • Fält: Kundfordringar

Konto 1560-1569 eller 1660-1669

 • Fält: Fordringar hos koncernföretag
 • Beskrivning: Fordringar på koncernföretag, inklusive kundfordringar.

Konto 1570-1579 (förutom 1573) eller 1670-1679 (förutom 1673)

 • Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
 • Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive kundfordringar.

Konto 1573 eller 1673

 • Fält: Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 • Beskrivning: Fordringar på övriga företag som det finns ett ägarintresse i, inklusive kundfordringar.

Konto 1590-1619, 1630-1659 eller 1680-1689

 • Fält: Övriga fordringar
 • Beskrivning: T.ex. aktuella skattefordringar.

Konto 1620-1629

 • Fält: Upparbetad men ej fakturerad intäkt
 • Beskrivning: Upparbetade men ej fakturerade intäkter från uppdrag på löpande räkning eller till fast pris enligt huvudregeln.

Konto 1690-1699

 • Fält: Tecknat men ej inbetalat kapital
 • Beskrivning: Fordringar på aktieägare före tecknat men ej inbetalt kapital. Används vid nyemission.

Konto 1700-1799

 • Fält: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 • Beskrivning: Förutbetalda kostnader (t.ex. förutbetalda hyror eller försäkringspremier) och upplupna intäkter (varor eller tjänster som är levererade men där kunden ännu inte betalat).

Konto 1800-1899 (förutom 1860-1869)

 • Fält: Övriga kortfristiga placeringar
 • Beskrivning: Innehav av värdepapper eller andra placeringar som inte är anläggningstillgångar och som inte redovisas i någon annan post under Omsättningstillgångar och som ni planerar att avyttra inom 12 månader från bokföringsårets slut.

Konto 1860-1869

 • Fält: Andelar i koncernföretag
 • Beskrivning: Här registrerar ni de andelar i koncernföretag som ni planerar att avyttra inom 12 månader från bokföringsårets slut.

Konto 1900-1989

 • Fält: Kassa och bank

Konto 1990-1999

 • Fält: Redovisningsmedel

Konto 2081, 2083 eller 2084

 • Fält: Aktiekapital
 • Beskrivning: Aktiekapitalet i ett aktiebolag ska vara minst 25 000 kr.

Konto 2082

 • Fält: Ej registrerat aktiekapital
 • Beskrivning: Beslutad ökning av aktiekapitalet genom fond- eller nyemission.

Konto 2085

 • Fält: Uppskrivningsfond

Konto 2086

 • Fält: Reservfond

Konto 2087

 • Fält: Bunden överkursfond

Konto 2090, 2091, 2093-2095 eller 2098

 • Fält: Balanserat resultat
 • Beskrivning: Summan av tidigare års vinster och förluster. Registrera balanserat resultat med minustecken om det balanserade resultatet är en balanserad förlust. Är det en balanserad vinst ska du inte använda minustecken.

Konto 2097

 • Fält: Fri överkursfond

Konto 2110-2149

 • Fält: Periodiseringsfonder
 • Beskrivning: Man kan avsätta upp till 25% av resultat efter finansiella poster till periodiseringsfonden. Det är ett sätt att skjuta upp bolagsskatten i upp till fem år. Avsättningen måste återföras till beskattning senast på det sjätte året efter det att avsättningen gjordes.

Konto 2150-2159

 • Fält: Ackumulerade överavskrivningar

Konto 2160-2199

 • Fält: Övriga obeskattade reserver

Konto 2210-2219

 • Fält: Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
 • Beskrivning: Åtaganden för pensioner enligt tryggandelagen.

Konto 2220-2229 eller 2250-2299

 • Fält: Övriga avsättningar
 • Beskrivning: Andra avsättningar än för pensioner, t.ex. garantiåtaganden.

Konto 2230-2239

 • Fält: Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
 • Beskrivning: Övriga pensionsåtaganden till nuvarande och tidigare anställda.

Konto 2310-2329

 • Fält: Obligationslån

Konto 2330-2339

 • Fält: Checkräkningskredit

Konto 2340-2359

 • Fält: Övriga skulder till kreditinstitut

Konto 2360-2369

 • Fält: Skulder till koncernföretag

Konto 2370-2379 (förutom 2373)

 • Fält: Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Konto 2373

 • Fält: Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Konto 2390-2399

 • Fält: Övriga skulder

Konto 2410-2419

 • Fält: Övriga skulder till kreditinstitut

Konto 2420-2429

 • Fält: Förskott från kunder

Konto 2430-2439

 • Fält: Pågående arbete för annans räkning
 • Beskrivning: Om du fyller i detta fält måste du även fylla i motsvarande not i avsnittet "Noter".

Konto 2440-2449

 • Fält: Leverantörsskulder

Konto 2450-2459

 • Fält: Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Konto 2460-2469 eller 2860-2869

 • Fält: Skulder till koncernföretag

Konto 2470-2479 (förutom 2473) eller 2870-2879 (förutom 2873)

 • Fält: Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Konto 2473 eller 2873

 • Fält: Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Konto 2480-2489

 • Fält: Checkräkningskredit

Konto 2490-2499 (förutom 2492), 2600-2799, 2810-2859 eller 2880-2899

 • Fält: Övriga skulder

Konto 2492

 • Fält: Växelskulder

Konto 2500-2599

 • Fält: Skatteskulder

Konto 2900-2999

 • Fält: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter