Aktiekapital är det kapital som ett aktiebolags ägare har skjutit in i bolaget, antingen som startkapital eller via nyemission. Aktiekapitalet kan också öka genom fondemission, och kan även minska i vissa fall. Aktiekapitalet är en del av bolagets egna kapital. Bolaget får använda aktiekapitalet inom rörelsen, men det är bundet i bolaget och får inte bli utdelat.

När ett bolag registreras bestämmer man hur stort företagets aktiekapital ska vara som lägst och som högst, och även hur många aktier det ska/får finnas som lägst och som högst. I ett privat aktiebolag måste aktiekapitalet vara minst 25 000 kr, och i publika aktiebolag är gränsen 500 000 kr. Begreppet kvotvärde använder man för att ange värdet per aktie (aktiekapitalet delat med antal aktier).

Bolagets egna kapital får inte understiga halva aktiekapitalet. Om det egna kapitalet ändå går under denna gräns kan styrelsen bli personligen betalningsansvarig för bolagets skulder, om de inte upprättar en s.k. kontrollbalansräkning. Aktieägare kan också skjuta till eget kapital via aktieägartillskott, för att det egna kapitalet ska bli återställt till minst halva aktiekapitalet.