Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital som ett aktiebolags ägare har skjutit in i bolaget, antingen som startkapital eller via nyemission. Aktiekapitalet kan också öka genom fondemission, och kan även minska i vissa fall. Aktiekapitalet är en del av bolagets egna kapital. Bolaget får använda aktiekapitalet inom rörelsen, men det är bundet i bolaget och får inte delas ut.

När ett bolag registreras bestämmer man hur stort aktiekapitalet ska vara som lägst och som högst, och även hur många aktier det ska/får finnas som lägst och som högst. I ett privat aktiebolag måste aktiekapitalet vara minst 25 000 kr, och i publika aktiebolag är gränsen 500 000 kr. Begreppet kvotvärde används för att ange värdet per aktie (aktiekapitalet delat med antal aktier).

Bolagets egna kapital får inte understiga halva aktiekapitalet. Om det egna kapitalet ändå går under denna gräns kan styrelsen bli personligen betalningsansvarig för bolagets skulder, om de inte upprättar en s.k. kontrollbalansräkning. Aktieägare kan också skjuta till eget kapital via aktieägartillskott, för att det egna kapitalet ska återställas till minst halva aktiekapitalet.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Relaterade begrepp