I samband med bokslut sammanställer man resultaträkningen och samtidigt räknar man fram det slutliga resultatet. Detta resultat, som är skillnaden mellan intäkter och kostnader, brukar man kalla för årets resultat. Innan bokslut brukar resultatet ofta istället bli kallat för beräknat resultat, men vid bokslutet för man över resultatet från resultaträkningen till balansräkningen och redovisar det där som en del av fritt eget kapital.

Årsstämman fattar beslutar om hur årets resultat ska bli disponerat. Styrelsens förslag till resultatdisposition ska finnas med i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.