Ett bokslut i företag är en sammanställning av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. I grunden består bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och vissa tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut. Vissa företag gör även periodbokslut under räkenskapsåret, t.ex. kvartalsvis eller månadsvis. Ett bokslut kan antingen vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Vilket som gäller för ett visst företag beror bl.a. på företagsform, ägarstruktur och företagets storlek.

Läs mer i vår artikel om bokslut och årsredovisning.