Eventualförpliktelser använder man i en årsredovisning för att beskriva garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden eller eventuella förpliktelser som man inte tar upp i balansräkningen. En eventualförpliktelse kan man se som en möjlig men mindre trolig skuld. D.v.s. förhållanden eller åtaganden som skulle kunna medföra en kostnad för företaget, men som normalt inte gör det. Här räknar man in både åtaganden som företaget själv har tagit på sig (t.ex. garantier) och sådana som det inte väljer självmant (t.ex. möjliga skadestånd vid miljöfarlig verksamhet).

Två typer av eventualförpliktelser ska alltid bli redovisade:

  • Om företaget har tecknat ett borgensåtagande eller liknande
  • Om företaget är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag

Eventualförpliktelser redovisar man i en not i årsredovisningen. Finns det ingen eventualförpliktelse utelämnar man noten.