Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen är en av beståndsdelarna av en årsredovisning, tillsammans med en resultaträkning, en balansräkning och noter eller tilläggsupplysningar. Förvaltningsberättelsen ska enligt årsredovisningslagen "innehålla en rättvisande översikt av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat". Huvudsyftet med förvaltningsberättelsen är att redogöra för sådant som inte framgår av resultat- och balansräkningen eller noterna.

En årsredovisning för ett aktiebolag enligt K2-regelverket ska innehålla följande rubriker och underrubriker i förvaltningsberättelsen:

  • Verksamheten
    • Allmänt om verksamheten
    • Väsentliga händelser under räkenskapsåret (får utelämnas)
    • Egna aktier (får utelämnas)
  • Flerårsöversikt
  • Förändringar i eget kapital
  • Resultatdisposition

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.