En förvaltningsberättelse är en av beståndsdelarna av en årsredovisning, tillsammans med en resultaträkning, en balansräkning och noter eller tilläggsupplysningar. Förvaltningsberättelsen ska enligt årsredovisningslagen "innehålla en rättvisande översikt av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat". Huvudsyftet med förvaltningsberättelsen är att redogöra för sådant som inte framgår av resultat- och balansräkningen eller noterna.

En årsredovisning för ett aktiebolag enligt K2-regelverket ska innehålla följande rubriker och underrubriker i förvaltningsberättelsen:

  • Verksamheten
    • Allmänt om verksamheten
    • Väsentliga händelser under räkenskapsåret (får bli utelämnade)
    • Egna aktier (får bli utelämnade)
  • Flerårsöversikt
  • Förändringar i eget kapital
  • Resultatdisposition