Om en tillgång har ökat i värde på ett bestående och tillförlitligt sätt, och detta värde väsentligen överstiger det bokförda värdet, får man i vissa fall göra en uppskrivning av värdet så att det bokförda värdet bättre motsvarar det verkliga värdet. Vilka tillgångar man får skriva upp, och hur mycket, styrs bl.a. av typen av tillgång och vilket redovisningsregelverk man använder. Använder man K2 får man bara skriva upp byggnader och mark, och då högst till taxeringsvärdet.

Vid uppskrivning ökar man det bokförda värdet på tillgången, vilket ökar tillgångssidan i balansräkningen. Dock får uppskrivningen inte räknas in i resultatet. Därför sätter man av motsvarande belopp till en uppskrivningsfond, som är en del av eget kapital.