Hur bokför man skatt och årets resultat?

I detta exempel går vi igenom de verifikationer du behöver bokföra gällande resultatet för ett aktiebolag. Vi beskriver alla nödvändiga steg hela vägen från bokslutet fram till eventuell utbetald utdelning.

Innan du kan bokföra resultatet och skatten måste följande vara klart:

  1. Den löpande bokföringen för hela räkenskapsåret
  2. Periodiseringar, avskrivningar, etc som görs i slutet på året
  3. Avsättning till och återföring från periodiseringsfonder

Dessutom förutsätter exemplet att skatteberäkningen redan är gjord. Här kan du läsa mer om hur skatten beräknas. I exemplet tittar vi på företaget Exempelbolaget AB som har kalenderår som räkenskapsår. Exempelbolaget AB har för 2022 ett resultat före skatt på 65 438 kr. Skatten har beräknats till 14 965 kr.

Vid räkenskapsårets slut

Skatt på årets resultat

När årets skatt är beräknad bokförs skatten som en kostnad i resultaträkningen.

Kontering
2022-12-31: Skatt på årets resultat
Konto Beskrivning Debet Kredit
2512Beräknad inkomstskatt14 965
8910Skatt som belastar årets resultat14 965

Vi rekommenderar att man använder konto 2512 för att bokföra den beräknade skatten. Det förekommer dock att man istället använder gruppkontot 2510 för detta, så om du har bokfört så tidigare, eller om ditt bokföringsprogram gör så automatiskt, så går det bra att fortsätta på samma sätt.

Årets resultat

När skatten är bokförd är summan av resultaträkningen det slutliga resultatet för året. För att resultatet ska kunna föras vidare till nästa år behöver det dock flyttas över från resultaträkningen till balansräkningen. Detta gör man genom att bokföra en sista verifikation som "nollställer" resultaträkningen och för över beloppet till konto 2099 ("Årets resultat"), under "Fritt eget kapital" i balansräkningen. Efter denna verifikation är bokföringen färdig för 2022.

Kontering
2022-12-31: Årets resultat
Konto Beskrivning Debet Kredit
2099Årets resultat50 473
8999Årets resultat50 473

I början på nästa räkenskapsår

Föra över bokföringssaldon

Resultaträkningen är "tom" i början på varje nytt räkenskapsår, d.v.s. resultatkonton börjar alltid året med 0-saldo. För balanskonton, däremot, för man vidare det utgående saldot in i nästa räkenskapsår, som ett ingående saldo. Det här fungerar olika i olika bokföringsprogram, och många hanterar det helt automatiskt, men i vissa program måste man själv se till att föra över utgående saldon in i nästa år. Det är viktigt att detta blir rätt, annars kommer bokföringen inte att stämma framåt.

Omföring av årets resultat

När räkenskapsåret för 2023 lagts upp, och ingående saldon har förts över, flyttas resultatet vidare från 2099 till 2098 ("Vinst eller förlust från föregående år"). Där ligger det fram tills man håller årsstämma och beslutar om hur vinsten ska behandlas.

Kontering
2023-01-01: Omföring av årets resultat
Konto Beskrivning Debet Kredit
2099Årets resultat50 473
2098Vinst eller förlust från föregående år50 473

Efter bolagsstämma

Den 10/4 håller Exempelbolaget AB bolagsstämma. Här tittar vi på två alternativ: I det första har man beslutat på stämman att hela vinsten ska balanseras i ny räkning. I det andra beskrivs de bokningar som görs om man på stämman istället beslutar att delar av vinsten ska delas ut till aktieägarna.

Utan utdelning

Om ingen utdelning ska ske flyttas hela vinsten till 2091 ("Balanserad vinst eller förlust").

Kontering
2023-04-10: Resultatdisposition
Konto Beskrivning Debet Kredit
2098Vinst eller förlust från föregående år50 473
2091Balanserad vinst eller förlust50 473

Med utdelning

Om man på bolagsstämman istället beslutar att 40 000 kr ska betalas ut till aktieägarna så reserveras beloppet på 2898 ("Outtagen vinstutdelning"). Resterande del av vinsten flyttas till 2091 ("Balanserad vinst eller förlust").

Kontering
2023-04-10: Resultatdisposition
Konto Beskrivning Debet Kredit
2098Vinst eller förlust från föregående år50 473
2091Balanserad vinst eller förlust10 473
2898Outtagen vinstutdelning40 000

Några dagar senare administreras själva utbetalningen av utdelningen.

Kontering
2023-04-20: Utbetalning av utdelning
Konto Beskrivning Debet Kredit
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto40 000
2898Outtagen vinstutdelning40 000