Att göra bokslut och årsredovisning

  1. Introduktion och förberedelser
  2. Gör själva bokslutet
  3. Årsredovisning
  4. När årsredovisningen är klar

Introduktion och förberedelser

Vad är ett bokslut?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. I grunden består bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och vissa tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut. Vissa företag gör även periodbokslut under räkenskapsåret, t.ex. kvartalsvis eller månadsvis. I denna artikel skriver vi om det bokslut man gör i slutet på räkenskapsåret.

Ett bokslut kan antingen vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Vissa företagsformer (t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar) måste alltid göra en årsredovisning. För andra företagsformer kan man göra antingen årsbokslut (ibland "förenklat årsbokslut") eller årsredovisning. Vad som gäller för ett visst företag styrs av företagets storlek och ägarstruktur (t.ex. måste ett handelsbolag med en juridisk person som ägare alltid göra årsredovisning). När man gör en årsredovisning pratar man ibland om bokslut och årsredovisning som två separata aktiviteter, där “bokslut” avser sammanställningen och genomgången av bokföringen, och “årsredovisning” avser framtagandet av det faktiska dokumentet som ska lämnas in till Bolagsverket.

Förberedelser

Innan du kan göra bokslutet behöver du göra klart den löpande bokföringen för året. Det betyder att du ska bokföra klart alla affärshändelser t.o.m. sista dagen på räkenskapsåret. Använder du kontantmetoden ska du bokföra alla utestående fakturor som kundfordringar (använder du fakturametoden görs detta för alla fakturor). Du ska se till att intäkter och kostnader redovisas på rätt sida av balansdagen (d.v.s. räkenskapsårets sista dag). Inför årsskiftet bör du därför vara extra noga med att fakturera alla varor som har levererats och tjänster som har utförts. Du kan också be dina leverantörer att skicka sina fakturor till dig i tid.

För att kunna göra bokslutet måste du ha korrekta underlag för alla delar. Har du t.ex. ett varulager måste du inventera lagret. Du ska även göra förteckningar över alla tillgångar, avsättningar och skulder.