Periodiseringsfonder

Periodiseringsfonder är ett sätt att skjuta upp beskattning eller jämna ut resultatet mellan olika år i ett företag. Om företaget gör en stor vinst ett år, men t.ex. har kommande investeringar att göra, kan man sätta av en del av vinsten till en periodiseringsfond. Sedan kan man återföra ur fonden under kommande år för att täcka (del av) kostnaden för investeringarna.

Hur fungerar det?

En juridisk person får sätta av upp till 25% av årets vinst i en periodiseringsfond. Avsättningen gör att bolagets resultat sänks med det avsatta beloppet, och därmed sänks den skatt som bolaget ska betala. Avsättningen måste återföras senast det 6:e året efter att avsättningen gjordes, men man får göra en frivillig återföring tidigare, på del av eller hela beloppet. Återföringen betyder att bolagets resultat ökas med det belopp som återförs, och skatten därmed ökar. Periodiseringsfonderna fungerar alltså som en sorts buffert som kan jämna ut resultatet mellan år med olika bra rörelseresultat.

Det är värt att notera att avsättning till en periodiseringsfond inte minskar den totala skatten som ett företag betalar. Däremot kan det förbättra företagets likviditet (genom att man slipper ligga ute med skatt) och därför kan avsättningar ändå vara lämpliga. Aktiebolag betalar också skatt på en schablonintäkt som baseras på hur stor den totala avsättningen var vid beskattningsårets ingång. Det finns alltså även en kostnad förknippad med att använda sig av periodiseringsfonder.

Ökad avsättning med anledning av coronapandemin

Den 25 mars 2020 la regeringen fram ett förslag där det ska bli möjligt att sätta av upp till 100% av den skattepliktiga vinsten till en periodiseringsfond. Detta förslag gäller dock bara enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag, och inte aktiebolag. För aktiebolag gäller fortfarande att den maximala avsättningen är 25% av den skattepliktiga vinsten.

Läs mer på Regeringen.se

Återföring ingår i underlag för ny avsättning

När man gör en återföring från periodiseringsfond så ingår det återförda beloppet i den eventuella vinst som är underlag för ny avsättning. Det betyder konkret att om ett aktiebolag gör en vinst på 100 000 kr ett visst år, och samtidigt återför 20 000 kr från tidigare periodiseringsfonder, så får bolaget göra en avsättning på 30 000 kr (25% av 120 000 kr), inte 25 000 kr.

Exempel 1

Företaget Exempelbolaget AB gör ett skattemässigt resultat på 92 652 kr. Detta betyder att bolaget kan sätta av upp till 23 163 kr i en periodiseringsfond. Se hur avsättningen påverkar skatten i vår artikel om skatteberäkning.

Bokföring

Avsättning till och återföring från periodiseringsfond är bokslutsdispositioner, och redovisas som kostnad respektive intäkt i resultaträkningen. Periodiseringsfonder tas upp i balansräkningen under obeskattade reserver.

Eftersom en avsättning måste återföras senast efter 6 år behöver man kunna skilja på avsättningar för olika år. Därför finns det separata balanskonton för olika beskattningsår i BAS-kontoplanen. Dessa konton ligger i kontospannet 2110-2129. Avsättning till periodiseringsfond bokförs som kostnad i resultaträkningen, på konto 8811, och återföring bokförs som intäkt på konto 8819. I tabellen nedan visar vi vilka balanskonton som ska användas för avsättningar gjorda olika år. Notera att vid brutet räkenskapsår använder man det konto som gäller för det år då räkenskapsåret slutar.

Räkenskapsåret slutar Avsättning bokförs på balanskonto Återförs senast
2016 2126 2022
2017 2127 2023
2018 2128 2024
2019 2129 2025
2020 2120 2026
2021 2121 2027
2022 2122 2028
2023 2123 2029
2024 2124 2030

Exempel 2

Företaget Exempelbolaget AB ska göra bokslut för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31, och gör då en avsättning till periodiseringsfond på 20 000 kr. Detta bokförs enligt följande:

Kontering
2022-12-31: Avsättning till periodiseringsfond
Konto Beskrivning Debet Kredit
8811Avsättning till periodiseringsfond20 000
2122Periodiseringsfond 202220 000

Exempel 3

Företaget Beta AB avsatte 60 000 kr till periodiseringsfond i samband med bokslutet för räkenskapsåret 2016-06-01 - 2017-05-31. Vid bokslutet för 2022-06-01 - 2023-05-31 har det gått 6 år sedan avsättningen gjordes, och den måste alltså återföras. Detta bokförs enligt följande:

Kontering
2023-05-31: Återföring från periodiseringsfond
Konto Beskrivning Debet Kredit
8819Återföring från periodiseringsfond60 000
2127Periodiseringsfond 201760 000

Vill du ha hjälp att bokföra periodiseringsfonder?

När du gör din årsredovisning i Årsredovisning Online får du hjälp med att räkna ut hur stor avsättning du får göra och när den måste återföras. Du får också hjälp med bokföring av återföring och avsättning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Deklaration och schablonintäkt

Vid beräkning av skatt ska juridiska personer ta upp en schablonintäkt som baserar sig på det totala bokförda värdet av periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Detta värde multipliceras med statslåneräntan (gällande vid utgången av november året innan räkenskapsårets slut). Om statslåneräntan som ska användas är lägre än 0,5% så används istället 0,5%, d.v.s. den lägsta möjliga schablonräntan är 0,5%.

För räkenskapsår som avslutas under 2023 är schablonräntan 1,94%. För räkenskapsår som avslutades under 2022 är schablonräntan 0,5%

Notera att schablonintäkten bara tas upp i deklarationen. Den ska inte bokföras som en kostnad, utan har bara en effekt på skatten.

Exempel 4

Företaget Exempelbolaget AB ska deklarera för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31. Vid räkenskapsårets ingång fanns en periodiseringsfond på 50 000 kr. Företaget ska därför ta upp en schablonintäkt på 250 kr (50 000 kr * 0,5%). Beloppet skrivs in i fält 4.6a i deklarationen.

Ändrade regler från 2019

I samband med den pågående sänkningen av bolagsskatten från 22% till 20,4% så ändras reglerna för schablonintäkten. Tidigare var räntesatsen för schablonintäkten 72% av statslåneräntan, men efter ändring ska 100% av statslåneräntan användas. Den ändrade procentsatsen gäller för räkenskapsår som börjar 2019-01-01 eller senare.

Utöver den ändrade schablonräntan har det införts tillfälliga regler som gör att man inte kan få en lägre beskattning genom att sätta av pengar till en periodiseringsfond före skattesänkningen och återföra pengarna efter sänkningen. Om man har gjort en avsättning till periodiseringsfond före 2019 och återför beloppet 2019 eller senare så ska man räkna upp det återförda beloppet med en viss procentsats. Samma sak gäller om man gör en avsättning 2019 eller 2020 och återför beloppet 2021 eller senare. Tabellen nedan visar vilken procentsats som ska användas, beroende på när avsättning gjordes och när återföring görs. Det uppräknade beloppet ska föras in som en intäkt i deklarationen (i ruta 4.6d).

Avsättning Återföring Procentsats
2018 eller tidigare 2019-2020 3%
2018 eller tidigare 2021 eller senare 6%
2019 2020 0% (bolagsskatten är 21,4% för både 2019 och 2020)
2019-2020 2021 eller senare 4%

Avsättning och återföring avser räkenskapsår som påbörjas under angivna räkenskapsår.