Vanliga fel i en årsredovisning för aktiebolag

Över 8% av de årsredovisningar som Bolagsverket tog emot under 2017 fick förelägganden på grund av brister. De vanligaste felen rör underskrifter och datering men även andra brister förekommer.

Underskrifter

Samtliga ordinarie styrelseledamöter samt VD ska skriva under årsredovisningen, och det vanligaste felet enligt Bolagsverkets statistik är att någon underskrift saknas. Eventuella suppleanter behöver bara skriva under om de vid tillfället ersätter en ordinarie ledamot.

Om företaget har revisor så ska han eller hon också skriva under årsredovisningen.

Kom också ihåg att underskrifterna måste dateras korrekt (se nedan).

Fastställelseintyg

När en årsredovisning lämnas in ska det följa med ett så kallat fastställelseintyg. Det är en standardtext som normalt skrivs på årsredovisningens första sida, där man intygar att resultat- och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Enligt statistiken förekommer det ofta fel i fastställelseintyget:

  • Intyget saknas helt och hållet
  • Det är inte undertecknat
  • Underskriften är inte i original
  • Det saknas uppgift om årsstämmans datum

Tänk därför på att skriva under fastställelseintyget och att underskriften ska vara i original trots att resten av årsredovisningen som lämnas in är en kopia. Intyget måste skrivas under av antingen en styrelseledamot eller VD.

Glöm inte heller att ange datum för årsstämman!

Datumordning

Ordningen på datumen i en årsredovisning är en annan vanlig felkälla. Här är de i rätt ordning:

  1. Räkenskapsåret avslutas
  2. Årsredovisningen skrivs under. Det är datumet då styrelsen och eventuellt VD beslutar att lägga fram årsredovisningen och det återfinns normalt på sista sidan.
  3. Datum då revisionsberättelsen har lämnats. Det är bara aktuellt om företaget har revisor.
  4. Datum för årsstämma. Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Datumet ingår i fastställelseintyget som brukar skrivas ut på årsredovisningens första sida.
  5. Datum för fastställelseintygets underskrift. Även detta datum skrivs oftast ut på första sidan.
  6. Deadline för inlämning av årsredovisning till Bolagsverket. Den måste lämnas in senast en månad efter årsstämman (d.v.s. allra senast sju månader från räkenskapsårets utgång).

Det finns en formell process här som förklarar varför det bara finns en logisk ordning på datumen. Först skriver styrelsen under årsredovisningen och den presenteras sedan tillsammans med eventuell revisionsberättelse på företagets årsstämma. Den som skriver under fastställelseintyget intygar bland annat vad som bestämdes på årsstämman. Det gör att den enda logiska ordningen är den som beskrivs ovan.

Det går även bra att ha samma datum för exempelvis årsstämma och fastställelseintygets underskrift.

Revisionsberättelse

Det är också vanligt att revisionsberättelse saknas. Har företaget revisor ska revisionsberättelsen bifogas när man lämnar in årsredovisningen. Det förekommer även att inkomna revisionsberättelser har en period som inte stämmer överens med årsredovisningen.

Registreringsdatum

Bolagsverket listar även aktiebolagets registreringsdatum som ett vanligt fel. Det viktiga här är att det första räkenskapsåret ska börja exakt på företagets registreringsdatum. Man ska alltså inte välja den första i månaden eller liknande. Du kan hitta registreringsdatumet för ditt företag på www.verksamt.se.