I en årsredovisning ska bolagets styrelse lämna förslag om hur årets resultat ska bli disponerat, och årsstämman fattar sedan beslut om detta. Förslaget, som ingår i förvaltningsberättelsen, rubricerar man som Förslag till resultatdisposition. Det vanligaste är att resultatet blir balanserat i ny räkning d.v.s. man lägger till det på det balanserade resultatet. Om bolaget har gjort en vinst kan man också besluta om utdelning till aktieägarna.