Om ett aktiebolag går med vinst får vinsten bli utdelad till aktieägarna. Utdelningen blir fördelad mellan aktieägarna i proportion till hur många aktier respektive ägare har. Ifall en aktieägare har 25% av aktierna i bolaget får hen alltså 25% av den totala utdelningen. Aktieägare som är juridiska personer är utdelning ofta skattefri. Fysiska personer blir beskattad för utdelningen som inkomst av kapital. För s.k. fåmansföretag gäller särskilda regler (de s.k. 3:12-reglerna) som begränsar hur stor utdelning som man får bli beskattad för som inkomst av kapital.

Man måste besluta om utdelningen vid en bolagsstämma, antingen vid årsstämman eller på en extra bolagsstämma. Ifall utdelningen blir beslutad på årsstämman brukar förslag om utdelningen finnas med i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Om utdelning blir beslutad vid en extra bolagsstämma ska utdelningen bli anmäld till Bolagsverket, antingen via en e-tjänst på Verksamt.se, eller genom att fylla i och skicka in en pappersblankett. Tidigare var man tvungen att skicka in protokoll från extrastämma vid beslut om utdelning, men detta krav finns inte längre kvar.

Läs mer om utdelning och få hjälp att beräkna utdelningsutrymme i vår artikel.